שאלות ותשובות

יצירת טופס חדש
עדכון של טופס קיים
הוספה ועריכת שדות בטופס
שליחת טופס למילוי וחתימה
שמירת כל הטפסים המלאים והחתומים
התאמת הטפסים לטלפון נייד (רספונסיבים)
מילוי ערכים בשדות לפני ששולחים אותם למילוי וחתימה
צפייה בכל הטפסים שמולאו ונחתמו
ייצוא נתוני הטפסים לקובץ אקסל
הוספת הערה מעל הטופס
שליחת מספר טפסים ביחד למילוי וחתימה
יצירת שדה מסוג תפריט נפתח (דרופדאון)
הצגת ערכים מהטופס בהיסטוריית הטפסים ובמייל שנשלח הטופס החתום
הגבלת מספר תווים בשדה
שינוי צבע שדות הטופס מתכלת ללבן
שינוי המייל שמקבל את כל הטפסים המלאים והחתומים
ביטול שליחת העתק לממלא הטופס
צרוף מסמכים כנספחים למילוי הטופס
יצירת שדה מסוג כפתור רדיו לסימון אחת מהאפשרויות
מיקום מדויק של שדות בטופס
לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות