iForms ניהול מרכזי רפואה

פתרון המאפשר למרכזים רפואיים לנהל תהליכים ביעילות באמצעות מאגרי מידע וטפסים מקוונים:

הזמנת ציוד רפואי, הפניות לבדיקות ואשפוזים, מרשמים, דיווחי אשפוז וססטוס מטופלים, בקשות ואישורים למוסדות ועוד.

 

המערכת כוללת ממשק בקרה לתהליכים עם אפשרות לסבבי אישורים ויצירת ממשקים לכל מערכת ארגונית קיימת.

באמצעות iForms ניהול מרכזי רפואה ניתן ליצור תקשורת מיטבית בין כל גורמי הצוות המטפל ומוקדי המינהל.

 

כל סוגי הטפסים, תהליכים ואישורים

 

 

 

 

ממשק ניהול לבקרה ומעקב

 

 

 

 

 

 

מלקוחותנו

                    

               

 

לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות